• TurkishEnglishGermany

Birlik Tüzüğü

Birliğin adı:

Madde 1- Birliğin adı: Batı Karadeniz Kalkınma Birliğidir.

Birliğin Kısa adı: “BAKAB” dır.

Birliğin merkezi:

Madde 2: Birliğin Merkezi Karabük’ tür

Birliğin çalışma alanı ve süresi:

Madde 3: Birliğin Faaliyetleri, Üye Mahalli İdarelerin görev alanı ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır

Birliğin Kurucuları ve Üyeleri:

Madde 4:

a- Birliğin Kurucuları: Karabük, Kastamonu, Bartın, İl Özel İdareleri Karabük, Bartın, İl belediyeleri, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık, Eflâni, Yenice, Karadeniz Ereğli, Devrek, Çaycuma, Gökçebey, Alaplı, Amasra, Araç, Taşköprü, Pınarbaşı, Daday, Abana, Göynük, Mudurnu, Taraklı İlçe Belediyeleri, Yortan, Ovacuma ve Filyos Belde Belediyeleri, Bulak ve Yörük Köyleri birliğin kurucularıdır.

b- Birliğin Üyeleri: Karabük, İl Özel İdaresi- Karabük, Bartın, Bolu, Düzce İl Belediyeleri, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık, Eflâni, Yenice, Karadeniz Ereğli, Devrek, Çaycuma, Gökçebey, Alaplı, Amasra, Araç, Pınarbaşı, Daday, Abana, Gerede, Göynük, Taraklı İlçe Belediyeleri, Yortan Belde Belediyesi, Bulak ve Yörük Köyleri Birliğin Üyeleridir.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.

Madde 5: Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinin amacı bölgesinde; gelir getiren, dış göçü azaltan, bölge ve ülke ortalamaları arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltan faaliyetler yoluyla, bölgedeki zengin, kültürel-doğal ve üretime yönelik değerler üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olan en kısa sürede sağlanması doğrultusunda, bölgede bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak, sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlara taşımak ve tanıtımını boyutlandırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmaktır.

Birlik çalışma alanı içinde, üye kurum ve kuruluşlar bölgesel ölçekte teker teker kendi imkânlarını aşan ve aşağıda sayılan hizmetler ile yetkili organlarınca ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri yerine getirmek.

            Üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.

 1. Görev içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek, kırsal alan alt yapı çalışmalarını yürütmek,
 2. b) Yerel yönetimlerde karar alma sürecinde bölge halkının her kesiminin temsilcilerinin en geniş katılımını sağlamak,
 3. c) Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak,
 4. d) Proje kapsamında bulunan diğer doğal kaynakları ve değerleri koruyucu tedbirleri almak,
 5. e) Bölgesinde erozyon ve her türlü toprak kaybını önlemek, ekonomik amaçlı ağaçlandırma ve mera çalışmalarını yapmak,
 6. f) BAKAB, bölgesinde tüm akarsuların, kollarının ve kaynaklarının kirlenmesi ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici önlemler almak,
 7. g) Birliğin yetki alanları içerisinde bulunan tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek her türlü genel ve özel projeler yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak,
 8. h) Kültürel değerleri korumak, eski yapıları restore ederek işlev vermek ve restorasyon çalışmalarının temini için kurslar açılması, röle ve röleve ekiplerini oluşturmak, proje büroları oluşturulmak, el sanatlarını, el dokumalarını geliştirmek,

ı)    Eko tarımı ve hayvancılığı geliştirmek, organik gıda üretimini desteklemek. İnsan kaynaklarının eğitimine yönelik çalışmalar yapmak,

 1. i) Bölgedeki KOBİ’ lere eğitim konusunda destek vermek,
 2. j) Çevre sağlığını ve çevre değerlerini korumak, katı atık toplama, değerlendirme üniteleri oluşturmak, atık su toplama üniteleri yapmak ve toplanan atık suların arıtılmasını sağlamak,
 3. k) Yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek, bölge sorunlarını demokratik platformlarda tartışmak, bölgenin öncelikli sorunlarını belirlemek,
 4. l) Bölgede “Bilgi Çağı”na uygun toplumsal, kültürel, ekonomik ve hukuksal alt yapı oluşması için çalışmak, halkın “bilgi-okuryazarlığı”nı artırmak, bilgi endüstrisine uygun “içerik” üretimini teşvik etmek, yerel yönetimlerin “e-belediye” dönüşümlerine; merkezi idarenin “elektronik-sayısal” ortamda iletişim ve yönetim oluşturmalarına katkıda bulunmak,
 5. m) Birliğe üye il, ilçe ve köylerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserler çevresindeki kentsel tasarım projelerinin, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapmak, yaptırmak ve uygulamalarda teknik denetim katkısı sağlamak.

Birliğin organları:

Madde 6: Birliğin organları şunlardır.

1-  Birlik Meclisi

2-  Birlik Encümeni

3-  Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik meclisinin kuruluşu:

Madde 7: Birlik meclisi şu şekilde oluşur:

Birlik üyesi köylerden BİRER üye, Belde ve ilçe Belediyelerinden İKİŞER üye, İl Belediyeleri ile İl Özel İdarelerinden ÜÇER üye, üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilirler. Üye mahalli idarelerden Köyler hariç olmak üzere, Belediyeler ve İl Özel İdareleri meclisleri kendi üyeleri dışında belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışardan üye seçebilirler. Dışarıdan seçilecek üye sayısı, her mahalli idare için BİR kişiyi geçemez. Birlik Üyesi Mahalli İdarelerden köyler, belde ve ilçe belediyeleri için BİRER kişi, il belediyeleri ve il özel idareleri için İKİŞER kişi de YEDEK üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. (İl özel idarelerde Vali, belediyelerde belediye başkanı ve köyler için muhtar)

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Belediye başkanlığı, muhtarlık, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleriyle köy ihtiyar meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaydetmiş sayılırlar.

Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:

Madde 8: Birlik meclisine üye mahalli idareler, köyler için BİR üye, Belde Belediyeleri ve İlçe Belediyeler için İKİ üye ve İl Belediyeleri ile İl Özel İdareleri ise ÜÇ üye ile birlik meclisinde temsil edilirler.

Meclisin görev ve yetkileri:

Madde 9: Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Borçlanmaya karar vermek.

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

f) Şartlı bağışları kabul etmek.

g.)Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

ı) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

i) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.

j) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.

k) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

m) Diğer görev ve yetkiler.

Meclis başkanlık divanı:

Madde 10: Birlik meclisi, mahalli idareler genel seçimlerini müteakip ve Birliğin kuruluşundan itibaren otuz gün içinde Birlik merkezinde Karabük Valisinin çağrısı ve en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için Birlik Başkanı (Aynı zamanda Birlik Meclisi Başkanıdır), birinci ve ikinci meclis başkanı vekili ile iki kâtip üyeyi gizli oyla seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. )

Meclis toplantı ve karar nisabı:

Madde 11: Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:

Madde 12: Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya başkan beş gün içerisinde herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:

Madde 13:  Kesinleşen meclis kararları Karabük Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları:

Madde 14: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında başka ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik encümeninin oluşumu:

Madde 15: Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği diğer üyelerle birlikte (6) altı üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. )

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Encümenin görev ve yetkileri:

Madde 16: Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 6. İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
 8. Diğer görev ve yetkiler.

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:

Madde 17: Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik başkanı:

Madde 18: Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’inci maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik başkanının görev ve yetkileri:

Madde 19: Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 8. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
 9. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
 10. Birlik personelini atamak.
 11. Birliği denetlemek.
 12. Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Madde 20: Birlik Teşkilatı, Birlik Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Plan ve Proje Müdüründen oluşur. Birliğin faaliyet alanlarına “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte” uygun görülmüş olan sayı kadar birim oluşturulabilir.

Birlik personeli:

Madde 21: Birlik Müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak Birlik Müdürünü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre Birlik Müdürünü veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir.

Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün görevleri:

Madde 22: Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin gelirleri:

Madde 23: Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
 2. Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 5. Kira ve faiz gelirleri.
 6. Bağışlar.
 7. Diğer gelirler.

Birliğin giderleri:

Madde 24: Birliğin giderleri şunlardır:

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 5. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
 6. Dava takip ve icra giderleri.
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
 8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
 10. Diğer giderler.

Üyelerin birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılım payları:

Madde 25: Üye mahalli idareler resmi nüfuslarındaki kişi sayısına göre, kişi başına 0,50.-TL 2009 yılı için, 0,35.-TL 2010 yılı itibari ile Birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak öderler. Ödemeler her yılın 3. 6. 9. ve 12’inci aylarının sonuna kadar yapılır. Birlik üyesi olan köyler 1.000,00.-TL, belde belediyeleri 5.000 TL, ilçe belediyeleri 7.500 TL, il belediyeleri ve il özel idareleri 10.000 TL kuruluş katılım payı olarak ödemek zorundadır.

Katılım payları genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paylardan bu payların dağıtımını yapan kuruluşça kaynağından kesilir.

Bu miktarlar Birliğin kuruluş yılına aittir. Takibenden yıllarda bu miktarlar, DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) tarafından yılsonunda yayınlanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık artış oranı kadar artırılır.)

Birlik bütçesi

Madde 26:  Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini her yıl Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:

Madde 27: Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 11 ve 12 inci maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici:

Madde 28: Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanıdır.

Harcama yetkilisi:

Madde 29: Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

Çalışma programı:

Madde 30: Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:

Madde 31:  Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin tutacağı defterler:

Madde 32: Birlik, Belediyeler, encümen kayıt defteri, meclis kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve Birlik bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:

Madde 33: Birlik üyeleri, bölgelerinde bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü projeleri ile birlikte bu konu ile ilgili encümen kararını da ekleyerek birlikten yardım talep edebilirler.

Birlik üyelerinin sorumluluğu:

 • Madde 34: Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idarelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Yönetmelik yapılması:

Madde 35: Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Birlik Meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 11 ve 12’inci maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birliğe katılma:

Madde 36: Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin kendi meclislerinde alacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

Birlikten ayrılma:

Madde 37:  Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

Tüzük Değişikliği:

Madde 38: Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra İçişleri bakanının onayı ile kesinleşir.

Birlikten ayrılma,  birlikten ayrılma ve diğer Tüzük değişikliği ise; Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve içişleri bakanı onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi:

Madde 39: Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, Karabük Valisince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Yürütme:

Madde 40:  Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

03 Temmuz 2019 2196 okunma